ZCYT超强自吸污水泵

您的当前位置:首页 > 水泵|发电 > 柴油水泵机组 > ZCYT超强自吸污水泵

矿用高扬程污水泵ZCPZJ系列

柴油机带浮台高扬程污水泵广泛用于煤矿排水,可以抽含固体颗粒的磨蚀性或腐蚀性浆体,其固液混合物的浓度;灰浆为45%,矿浆为60%。配套英国PERKINS发动机,及自主设计真空辅助系列质量稳定,上水快

详情

技术参数

型号 转速 流量 扬程 轴功率 效率 必需汽蚀余量 配套柴油机PERKINS
r/min m3/h m KW % m
ZCP150ZJ-I-C42 480 300 62.8 80.2 64 4.5 11046A-70TG1/102
450 58 96.1 74 11046A-70TG1/135
550 54.3 106.5 76.4 11046A-70TAG2/147
ZCP100ZJ-I-A50 480 180 100.2 85.7 573 4.5 11046A-70TG1/135
300 95 113.3 68.5 11046A-70TAG2/147
360 91.6 131.7 68.2 1106A-70TAG3/172
ZCP100ZJ-I-A46 480 166 84.8 69.3 55.3 4.2 11046A-70TG1/102
276 80.4 90.9 66.5 11046A-70TG1/135
331 77.5 105.5 66.2 11046A-70TG1/135
ZCP100ZJ-I-A42 480 140 70.8 50.3 53.7 4 11046A-70TG1/102
245 67 65.7 68.O 1104A-44TG2/82
275 65.5 69.7 70.4 1104A-44TG2/82
ZCP1OOZJ-I-A39 480 130 61.O 41.8 51.7 3.8 1003A-33TG2/61.2
228 57.8 54.4 66.O 1003A-33TG2/61.2
255 56.5 57.4 68.4 1104A-44TG2/82
ZCP100ZJ-I-B42 480 176 66.8 55.7 57.5 5.1 1104A-44TG2/82
309 60.5 73.3 69.5 11046A-70TG1/102
365 56.9 79 71.6 11046A-70TG1/102
ZCP100ZJG-I-B42 480 96 70.7 35.6 51.9 2.8 1103A-33TG1/48.9
149 63.8 42.4 61 1003A-33TG2/61.2
205 56.3 49.7 63.2 1003A-33TG2/61.2
ZCP100ZJ-I-A36 480 130 49.5 28.9 60.7 3.5 1103A-33TG1/48.9
220 45.O 38 71.O 1103A-33TG1/48.9
245 43.4 40.4 71.6 1103A-33TG1/48.9
型号 转速 流量 扬程 轴功率 效率 必需汽蚀 配套柴油机
余量 型号
r/min m3/h m KW % m
ZCP100ZJ-I-A33 480 119 41.6 23.O 58.7 3.2 404D-22TG/29.6
202 37.8 30.1 69.O 1103A-33TG1/48.9
225 36.5 32.1 69.6 1103A-33TG1/48.9
ZCP80ZJ-I-A52 480 107 109.8 82.5 38.8 4.3 11046A-70TG1/102
182 105.5 100.6 52 11046A-70TG1/135
242 99 115.9 56.3 11046A-70TAG2/147
ZCP80ZJ-I-A42 480 130 70.4 41.8 596 4.2 1003A-33TG2/61.2
170 67.2 47.9 65 1003A-33TG2/61.2
204 64.2 53.5 66.7 1104A-44TG1/68.6
ZCP80ZJ-I-A39 480 121 60.7 34.7 57.6 4 1103A-33TG1/48.9
158 57.9 39.5 63 1103A-33TG1/48.9
189 55.4 44.1 64.7 1003A-33TG2/61.2
ZCP80ZJ-I-A36 480 98 51.4 23.6 58.2 3.7 404D-22TG/29.6
140 48.O 27.7 66 1103A-33TG1/48.9
190 42.7 32.6 67.7 1103A-33TG1/48.9
ZCP80ZJ-I-A33 480 90 43.2 18.8 56.2 3.4 404D-22TG/29.6
128 40.3 21.9 64 404D-22TG/29.6
174 35.9 25.9 65.7 1103A-33G/32.2

【返回列表】
LkoLDD9Qrq9H0U0iWhF7NK8wIx0mUv3I21X+pBXui5TyLPUUFVtXOXShgLscLT4QpwVMFbr8EtTB3QBjlm9PC7Osw3I3xkWHe8RDUzoE4TYsuXB/E15xN0euuRU/BL9r0LfRq/g526iB5E9qrYurEw==